Реинженеринг на процесите в организациите

Авид ООД предлага консултантска услуга по реинженеринг на процесите в органзациите. Услугата представлява цялостно преосмисляне и пълно препроектиране на бизнес процесите за достигане на цялостни подобрения в основните показатели на всяка организация. При изпълнението на отделните дейности по реинженеринг на процесите и системите, фокусът e поставен върху създаването на ефективни предпоставки за постигане на резултатите.

Услугите по реинженеринг на процесите в организациите включват минимум следните дейности:

 • Диагностика и измервания на бизнес процесите в организацията, с цел определяне на работните процеси, за които е необходимо подобрение;
 • Избор на процесите, които ще бъдат изменени и препроектирани вследствие на реинжинеринга – дефиниране на процесите, входовете и изходите на всеки процес, както и взаимовръзките между различните процеси;
 • Техническо изготвяне на модел на предлаганото решение-визия:

– определяне на целите на системата и процесите, необходими за постигането им;

– установяване на правомощия, отговорност и отчетност за управление на процесите;

– разбиране на възможностите на организацията и определяне на ограниченията при ресурсите преди започване на действията;

– определяне на взаимозависимостите на процесите и анализиране на резултата от измененията на отделните процеси върху системата като цяло;

– управление на процесите и на техните взаимовръзки като система за ефикасно и ефективно постигане на целите по качество на организацията;

– осигуряване наличието на необходимата информация за управление и подобряване на процесите за наблюдение, анализ и оценка на функционирането на цялата система;

– управление на рисковете, които могат да повлияят на изходните елементи от процесите и на цялостните резултати на системата за управление на качеството;

 • Персонализиране на модела спрямо спецификите на организацията;
 • Обучение на персонала;
 • Въвеждане на препроектираните процеси (предписанията от реинженеринга) в дейността на организацията;
 • Анализ на резултатите и ползите от реинженеринга на процесите:

– по-ефикасна организация в резултат на по-ефективното организиране на ключовите процеси;

– реализирано измерване на ефикасността на всеки процес – определяне на ключови индикатори (KPI) за всеки важен бизнес процес;

– по-добро обслужване на клиентите, чрез ефективни методи за обратна връзка;

– подобрена координация между звената в рамките на организацията, чрез технологични и организационни решения;

– въведени технологични решения с цел оптимизиране на бизнес процесите. Ефективно използване на създадената ИКТ инфраструктура.

Консултантски екип


Стоян Антов

LinkedIn>>

 

Защо да изберете нас

  • Екип със солиден опит
  • Експертиза в различни области
  • Опит в дизайна и въвеждането на организационни промени
  • Опит в управлението на прмяната

 

Заявете консултация

stoyan@avid.bg

0893 471701